Excessen

Wat doe je bij een gestaakte wedstrijd na een exces en hoe maak je een strafrapport op de juiste manier op? Op deze pagina vind je het antwoord.

- Afspraken gestaakte wedstrijd na exces
- Strafrapport juist opmaken

Staan er onderwerpen, waar je meer over wilt weten, niet bij? Stuur dan een mail met je suggestie naar internet@knvb.nl.

Afspraken gestaakte wedstrijd na exces
Het aantal gestaakte wedstrijden waarvan geen melding wordt gemaakt op het wedstrijdformulier, ligt hoger dan menigeen denkt. Dit is uiteraard niet gewenst. Er zijn voorbeelden bekend dat de sfeer zo bedreigend was, dat uit het oogpunt van veiligheid besloten is geen melding te maken van het staken van de wedstrijd en op het wedstrijdformulier een ‘gewone uitslag’ in te vullen..

Gebeurtenissen die ‘terugkomen’
De gebeurtenissen rond een dergelijke wedstrijd komen dan gegarandeerd nog een keer terug bij de KNVB. De spelers van het team weigeren bijvoorbeeld de returnwedstrijd te spelen. De clubscheidsrechter haakt af, of de vereniging dient bij de afdeling wedstrijdzaken een verzoek in om niet te worden ingedeeld bij teams van die ene vereniging.

Verzoek om KNVB-scheidsrechter of waarnemer
Soms krijgt de afdeling wedstrijdzaken kort voor de returnwedstrijd te horen dat de returnwedstrijd alleen doorgang vindt als er een KNVB-scheidsrechter of een waarnemer wordt aangesteld. De reden is dan dat de eerste wedstrijd tussen de teams ‘minder prettig’ is verlopen. Het verdient enige uitleg te begrijpen hoe de afdeling Wedstrijdzaken met dit soort verzoeken omgaat.

Niets gebeurd?
Allereerst zoekt ‘wedstrijdzaken’ op wat zich in die eerste wedstrijd heeft afgespeeld. In de meeste gevallen blijkt dat er niets op het wedstrijdformulier staat en er geen andere schriftelijke melding is binnengekomen. Wedstrijdzaken kan dan maar één conclusie trekken: er is niets gebeurd in die eerste wedstrijd. En dus stelt zij geen waarnemer en/of KNVB-scheidsrechter aan.

Goed overleg
De verenigingen moeten de wedstrijd spelen. Beide besturen worden opgeroepen om, in goed overleg, afspraken te maken over het nemen van maatregelen om de wedstrijd in goede harmonie te laten verlopen. Lastig en een hoop werk, zeker wanneer dit één of twee dagen voor een wedstrijd moet plaatsvinden. Dit was anders geweest als er kort na de wedstrijd wél melding was gemaakt.

Mogelijke maatregelen
Wedstrijdzaken kan kiezen uit tal van maatregelen. Deze zijn er hoofdzakelijk op gericht de tweede wedstrijd tussen beide teams normaal te laten verlopen. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn:

- er worden alsnog verklaringen van alle betrokkenen opgevraagd, waarna kan worden besloten een en ander ter behandeling voor te leggen aan de tuchtcommissie;
- het betreffende team wordt gedurende een aantal weken nauwlettend gevolgd, waarbij waarnemers de wedstrijden bezoeken;
- Wedstrijdzaken registreert de klacht, zodat dit later in het seizoen alsnog een rol kan spelen, als er over een vereniging of team een dossier komt;
- het bestuur van de tegenpartij krijgt een oproep voor een gesprek met de molestatiecommissie;
- er vindt met de besturen van beide verenigingen overleg plaats, om goede afspraken te maken over de returnwedstrijd. Hiervoor is, bij een tijdige melding aan Wedstrijdzaken, voldoende gelegenheid vóór de returnwedstrijd. Dit blijkt in de praktijk een bijzonder effectieve maatregel te zijn;
- uiteraard kan aan de hand van de verklaringen (de ernst van de gebeurtenissen) het besluit vallen de zaak ter behandeling voor te leggen aan de tuchtcommissie.

Geen directe melding op formulier?
Het is geen probleem als er geen directe melding op het wedstrijdformulier staat van wantoestanden op en rond de velden, als het beperkt blijft tot de zeer uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als de omstandigheden (veiligheid spelers en scheidsrechters) daartoe aanleiding geven. Een van betrokken partijen moet de wantoestanden dan zo snel mogelijk na de wedstrijd alsnog schriftelijk melden.

Altijd melden, al is het achteraf
De norm blijft dan ook: altijd melden, al is het achteraf via een apart schrijven. Anders is het, als derden melding maken van een gestaakte wedstrijd, terwijl hiervan geen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier. Dan is er sprake van frauduleus handelen in de vorm van een fictieve uitslag. Wedstrijdzaken zal altijd aangifte doen bij de tuchtcommissie, die na onderzoek straffen kan opleggen.

Strafrapport juist opmaken
Het opmaken van een strafrapport is niet moeilijk. Het rapport is een zo volledig mogelijk schriftelijk verslag van een gebeurtenis ten behoeve van de afdeling Tuchtzaken van de KNVB.
De leden van de tuchtcommissie zijn aangewezen op datgene wat schriftelijk wordt gerapporteerd. De betrokken clubs maken óók rapporten op van het voorval. De afdeling tuchtzaken krijgt dus van diverse kanten schriftelijke verslagen over dezelfde gebeurtenis.

Feiten, geen vermoedens
Doel van het strafrapport is om van belang zijnde informatie aan te dragen. Zo kan de tuchtcommissie zich een goed oordeel vormen over het voorval. Het gaat hierbij om feiten en niet om vermoedens!

Voorzijde strafrapport
Vul het strafrapport volledig in. Beantwoord alle vragen en kruis aan wat van toepassing is.
- om welke categorie voetbal gaat het? (aankruisen);
- wedstrijdnummer (staat in de Officiële Mededelingen);
- wedstrijddatum (invullen);
- gegevens scheidsrechter (assistent-scheidsrechter / secretaris doorhalen) volledig invullen;
- wedstrijd, uitslag en op welk terrein de wedstrijd plaatsvond (naam thuisclub).

Volledige gegevens
Vervolgens kom je bij de vraag of er een waarschuwing is gegeven, een veldverwijdering heeft plaatsgevonden en op welk tijdstip – en bij welke stand – dit is gebeurd. Beantwoord bij een veldverwijdering de vraag of dit het gevolg is van twee waarschuwingen. Kruis aan of de wedstrijd is gestaakt en zo ja, wanneer en bij welke stand. Vermeld de gegevens van de betrokkene volledig.

Code strafreden
Deze gegevens zijn: naam, functie (speler, doelman, trainer, wisselspeler, leider, enzovoort), adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, relatienummer en naam van de vereniging. Onder het gedeelte ‘Code-nummers strafreden’ kun je aangeven welke overtreding betrokkene heeft begaan. Bij de strafcodes 21 en hoger geef je ook aan tegenover wie in voorkomend geval de overtreding is begaan.

Zorgvuldig
Kruis in dit geval dus zowel de linkerkant als de rechterkant aan. Doe dit zorgvuldig, want bijvoorbeeld ‘het slaan van’ (code 25) is heel wat anders dan ‘het slaan naar’ (code 29). Zowel op het wedstrijdformulier als het strafrapport verschijnt dezelfde code. Als een bepaalde handeling geen codenummer heeft, kruis dan codenummer 99 aan. Zet daarachter een korte omschrijving van het feit.

Achterkant strafrapport
Op de achterzijde van het strafrapport worden nadere bijzonderheden gevraagd. Deze gegevens zijn nodig om de afdeling tuchtzaken een totaalbeeld te verschaffen.

  • hoe werd het spel hervat? (bijvoorbeeld een directe of indirecte vrije schop, scheidsrechtersbal, strafschop, inworp en voor wie);
  • karakter van de wedstrijd (kruis aan);
  • was er een directe aanleiding? (aankruisen en indien ja, dan toelichten);
  • werd de tegenspeler geraakt? (aankruisen en indien ja, dan vermelden waar dit was. Pas op met termen als ‘linkervoet’, ’rechterknie’, enzovoort. Noteer alleen wat je zeker weet. Kies anders voor een algemene term als ‘onderbeen’ of ‘bovenbeen’;
  • heeft deze speler als gevolg van de overtreding de wedstrijd moeten beëindigen (kruis aan);
  • hoe ver werd de bal weggegooid / weggetrapt bij ‘dood’ spel? (invullen);
  • welke beledigingen / opmerkingen werden gemaakt? (noteer letterlijk wat er is gezegd).
     

Korte en zakelijke omschrijving
Dit vormt het hart van het strafrapport. Omschrijf hier de juiste toedracht, via korte, bondige zinnen. Vermeld geen zaken die al elders in het strafrapport staan. Schrijf duidelijk en vermeld alleen eigen waarnemingen, géén vermoedens. Begin met het invullen dat je het gebeurde wel of niet zelf hebt waargenomen (aankruisen) en op welke afstand (invullen).

Voorbeelden
Als het van belang is om een waarneming van een ander te vermelden, geef dan aan van wie deze waarneming is. Voorbeelden van omschrijvingen:
Voorbeeld 1: ,,Ik zag dat de heer… een duel om de bal verloor. Vervolgens zag ik dat de heer… achter zijn tegenstander aanliep. Toen hij zijn tegenstander van achteren naderde zag ik dat de heer… met kracht tegen een been van zijn tegenstander trapte. Op dat moment was de bal buiten speelbereik van de heer…”

Voorbeeld 2: ,,Ik gaf wegens duwen met de elleboog een directe vrije schop tegen de heer… Direct nadat ik mijn beslissing duidelijk had gemaakt, hoorde ik de heer… roepen: “Scheids, je bent een grote klootzak.”

Gezien, gehoord of gevoeld?
Zoals uit deze voorbeelden blijkt, wordt steeds nadrukkelijk aangegeven hoe de scheidsrechter heeft waargenomen. In het eerste voorbeeld zag de scheidsrechter feiten. In het tweede voorbeeld hoorde de scheidsrechter een feit. Geef steeds aan of de feiten zijn gezien, gehoord of gevoeld.

Situatieschets
Het is wenselijk om in de situatieschets de spelsituatie aan te geven. Vul in geval van staken de schets in. Zorg ervoor dat uit de tekening blijkt ‘wie-wat’ is. Zet er een verklaring bij of naast. Voorbeeld:
S = scheidsrechter.
T4 = thuisclub nr. 4.
B10 = bezoekers nr. 10.
O = bal.
Geef ook aan welk team op welke speelhelft speelt.

Bewaar altijd een kopie
Vergeet niet om, tot slot, het strafrapport goed te controleren op volledigheid. Vul de plaats en datum in en zet een handtekening. Het strafrapport moet binnen drie werkdagen na de wedstrijddatum in het bezit van de KNVB zijn. Maak en bewaar altijd een kopie.

Mondeling onderzoek
Het kan zijn dat de tuchtcommissie het nodig acht een mondeling onderzoek in te stellen. Opgeroepen personen zijn verplicht te verschijnen, dat geldt ook voor de scheidsrechter. Word je opgeroepen, dan is dit als getuige. Als scheidsrechter mag je een vertrouwenspersoon meenemen.