Scheidsrechter ll veld

De scheidsrechtersopleiding II is bedoeld voor KNVB-scheidsrechters die zich willen ontwikkelen naar het fluiten van wedstrijden vanaf de 2e klasse en/of eredivisie C-junioren. Binnen deze opleiding staat de effectieve inzet van communicatieve vaardigheden centraal.

Met de invoering van de nieuwe arbitrage piramide geldt de SO II als voorwaarde voor promotie naar de groepen E en JB. Van deze scheidsrechters wordt verwacht dat zij over capaciteiten beschikken om wedstrijden op een hoger niveau te leiden.

Inhoud

De cursist werkt door middel van scholingsmomenten tijdens de opleiding aan eigen bekwaamheden (competenties) om als scheidsrechter en als KNVB vertegenwoordiger te fungeren tijdens wedstrijden tot en met de 1e klasse en/of 2de divisie A-junioren. De opdrachten en het leiden van wedstrijden vormen de rode draad van de opleiding. Tijdens de bijeenkomsten vindt vooral kennisdeling en intervisie (deponeren van een probleemstelling) plaats op grond waarvan de opdrachten (nog beter) kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is de eerste stap van de reflectie direct van belang: hoe pak ik het aan? Tijdens de opleiding krijgt de cursist feedback van de docent en bij het leiden van wedstrijden van zijn coach. Het kan voorkomen dat een cursist bezocht wordt door de docent.

De SO II bestaat uit vijf bijeenkomsten (waarvan één de afsluitende bijeenkomst is), in combinatie met leren in de praktijk. De inhoud van de bijeenkomsten wordt vastgesteld naar aanleiding van de ervaringen van de cursisten (de wedstrijd). Tijdens de bijeenkomsten zal veel aandacht zijn voor oefening, reflectie op het handelen en discussie (intervisie). Daarnaast wordt van de cursisten een deel zelfstudie verwacht met betrekking tot de opdrachten. Tussen de geplande bijeenkomsten leiden de cursisten wedstrijden, waardoor ze ervaring opdoen. De cursist wordt hierbij begeleid door een praktijkbegeleider/coach die de cursist van feedback kan voorzien en die de docenten input kan geven voor de inhoud van de bijeenkomsten.

Dit betekent dat de cursist na afloop van de opleiding in staat moet zijn tot: waarnemen, interpreteren, spelregels correct toepassen en beslissen; via (non)verbale communicatie met spelers contact maken en onderhouden en spanning niet op laten lopen; met de assistent-scheidsrechters samenwerken; leervragen formuleren en deskundigen raadplegen.

Organisatie

Het cursusdeel bestaat uit vijf bijeenkomsten van drie uur, praktijk, zelfstudie en huiswerkopdrachten (totaal 80 uur) en wordt in de regel gehouden bij een voetbalvereniging. De deelnemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen, ontvangen het diploma Scheidsrechter II veldvoetbal.

Studiebelasting

Cursusdeel  
- Vijf bijeenkomsten 15 uur
- Praktijk 20 uur
- Zelfstudie en huiswerkopdrachten 20 uur
Ervaringsdeel 20 uur
Proeve van bekwaamheid  
- Opdrachten  5 uur
Totaal 80 uur


Toelating

Inschrijving is mogelijk tot en met 15 mei 2017. Voor scheidsrechters die aan het einde van het seizoen 2016/’17 promoveren naar groep F of JC geldt dat zij zich tot en met 15 juni 2017 kunnen aanmelden. Cursisten die de opleiding verplicht volgen in verband met de plaatsing in groep E of jeugdgroep B hebben voorrang boven cursisten die gebruik maken van de mogelijkheid tot open inschrijving.

Open inschrijving vindt plaats aan de hand van de beschikbare plaatsen en geplande opleidingen voor het seizoen 2017/’18.

Kandidaten dienen te voldoen aan de volgende toelatingscriteria om zich in te schrijven:

  • Is in het bezit van het diploma SOIII veldvoetbal of het diploma BOS (voor 2014);
  • Gepromoveerd naar groep E of JB (verplichting), of actief in groep F of JC en de ambitie in de toekomst te promoveren naar groep E of JB (open inschrijving);
  • Indienen van een geldige VOG;
  • Voldoende beoordeling Spelregeltoets (minimaal een 7) en het afronden van een FIFA fitheidstest (beiden gelden als PVB, dus 1 mogelijkheid tot herkansing gedurende het seizoen).
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek worden de volgende zaken aan de orde gesteld:

  • Verwachtingen ten aanzien van de opleiding;
  • Intrinsieke motivatie (drijfveren);
  • Representativiteit (wat betekent het om KNVB-official te zijn).

Het intakegesprek is alleen aan de orde voor cursisten die zich via open inschrijving melden voor de SO II.

Toelating tot de opleidingen:

Medewerker organisatie arbitrage beslist of de kandidaat wordt toegelaten tot de opleiding op basis van het intakegesprek.

In de gevallen dat de medewerker organisatie arbitrage geen beslissing kan nemen over een kandidaat, beslist de coördinator arbitrage. De beslissing van de coördinator arbitrage is bindend. Bezwaar of beroep is tegen deze beslissing niet mogelijk. De toelatingsgesprekken zullen telefonisch plaatsvinden in de periode juli 2017.

Kosten

De kosten die voor de Scheidsrechtersopleiding II in rekening worden gebracht bedragen € 63,- per cursist (inclusief digitaal cursusmateriaal). Deze kosten dienen uiterlijk 1 augustus 2017 te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de KNVB Academie: NL89 INGB 0670 000213 o.v.v. SO II veld 2017/’18, naam/relatiecode en opleidingslocatie.

Indien de opleiding zonder geldige opgaaf van redenen niet wordt afgerond, wordt een vergoeding van de opleidingskosten van €500,- in rekening gebracht.

Informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie, 0343-499208 of academie@knvb.nl.

Annuleren na toelating

De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen.