Scheidsrechter l veld

De scheidsrechtersopleiding I (SO I) is bedoeld voor scheidsrechters die de ambitie hebben zich te ontwikkelen in de top van het amateurvoetbal. Binnen deze opleiding staat het 'managen van de wedstrijd' en leiderschap centraal.

Het in het bezit hebben van het SO I diploma is een voorwaarde om te kunnen promoveren naar groep C of jeugdgroep A. Van deze scheidsrechters wordt verwacht dat zij over capaciteiten beschikken om wedstrijden op landelijk niveau te leiden.

Inhoud

De cursist werkt door middel van scholingsmomenten tijdens de opleiding aan eigen bekwaamheden (competenties) om als scheidsrechter én als KNVB vertegenwoordiger te fungeren tijdens wedstrijden in de Hoofdklasse of hoger en de eerste divisie B-junioren of hoger.
 
De SO I bestaat uit zeven bijeenkomsten (waarvan één de afsluitende bijeenkomst is en een wedstrijdbezoek), in combinatie met leren in de praktijk. De inhoud van de bijeenkomsten wordt
vastgesteld naar aanleiding van de ervaringen van de cursisten (de wedstrijd).

Tijdens de bijeenkomsten zal veel aandacht zijn voor oefening, reflectie op het handelen en discussie (intervisie). Daarnaast wordt van de cursisten een deel zelfstudie verwacht met betrekking tot de opdrachten. Tussen de geplande bijeenkomsten leiden de cursisten wedstrijden, waardoor ze ervaring opdoen. De cursist wordt hierbij begeleid door een praktijkbegeleider die de cursist van feedback kan voorzien en die de docenten input kan geven voor de inhoud van de bijeenkomsten.

Door praktijk en theorie wordt aandacht besteed aan de kerntaken en werkprocessen van een scheidsrechter, de typerende beroepshouding, spelregels en reglementen, de techniek van het arbitreren, omgaan met weerstand, media en communicatie, spelsystemen, evalueren en reflecteren.

Organisatie

Het cursusdeel bestaat uit zeven centrale bijeenkomsten die in de regel worden georganiseerd in Zeist. De deelnemers die aan de gestelde voorwaarden voldoen, ontvangen het diploma Scheidsrechter I veldvoetbal.Studiebelasting

Cursusdeel

 • Zeven bijeenkomsten 45 uur
 • Zelfstudie en huiswerkopdrachten 25 uur
 • Praktijk 25 uur

Ervaringsdeel 20 uur

Proeve van bekwaamheid

 • Opdrachten   5 uur

Totaal ca. 120 uur

Toelating

Inschrijving is mogelijk tot en met 15 mei 2017. Voor scheidsrechters die aan het einde van het seizoen 2016/’17 promoveren naar groep D of JB geldt dat zij zich tot en met 15 juni 2017 kunnen aanmelden. Cursisten die de opleiding verplicht volgen in verband met promotie naar groep C of jeugdgroep A hebben voorrang boven cursisten die gebruik maken van de mogelijkheid tot open inschrijving.

Open inschrijving vindt plaats aan de hand van de beschikbare plaatsen en geplande Scheidsrechter I opleiding(en) voor het seizoen 2017/’18. Kandidaten dienen te voldoen aan de volgende toelatingscriteria om zich in te schrijven:

 • Actief in groep D of jeugdgroep B; 
 • Gepromoveerd naar groep C of JA (verplichting);
 • In bezit van het diploma SO II veldvoetbal;Minimaal 3 jaar ervaring als KNVB-scheidsrechter;
 • Actief in groep D of JB en de ambitie in de toekomst te promoveren naar groep C of JA (eigen aanmelding);
 • Het indienen van een geldige VOG;
 • Voldoende beoordeling FIFA-fitheidtest (category 4) en Spelregeltoets (minimaal een 7); voor beiden geldt dat deze voor aanvang van de eerste cursusavond moeten zijn behaald. Deze gelden als toelatingseis en er is derhalve geen gelegenheid tot herkansing.
 • Goede beheersing Nederlandse taal.


Intakegesprek:

Tijdens het intakegesprek worden de volgende zaken aan de orde gesteld:

 • Verwachtingen ten aanzien van de opleiding;
 • Intrinsieke motivatie (drijfveren);
 • Representativiteit (wat betekent het om KNVB-official te zijn).

Het intakegesprek is alleen aan de orde voor cursisten die zich via open inschrijving melden voor de SOI.

Toelating tot de Scheidsrechter I opleiding:

De technische staf AV beslist of de kandidaat wordt toegelaten tot de SOI op basis van het intakegesprek. In de gevallen dat de technische staf geen beslissing kan nemen over een kandidaat, beslist de coördinator arbitrage. De beslissing van de coördinator arbitrage is bindend. Bezwaar of beroep is tegen deze beslissing niet mogelijk. De toelatingsgesprekken vinden plaats in juni 2017.

Kosten

Cursisten betalen € 125,- (inclusief digitaal cursusmateriaal en verblijfskosten). Deze kosten dienen uiterlijk 1 augustus 2017 te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de KNVB Academie: NL89 INGB 0670 000213  o.v.v. SO I veld 2017/’18, naam/relatiecode.

Indien de opleiding niet wordt afgerond, wordt een vergoeding van de opleidingskosten van € 1000,- in rekening gebracht.

Informatie 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de KNVB Academie, 0343-499208 of academie@knvb.nl.

Annuleren na toelating 

De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding. Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in rekening te brengen.